วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2555

Dry bath incubator สำหรับงานธนาคารเลือด Blood bank incub

ในงานธนาคารเลือด หรือ Blood Bank การทดสอบความเข้ากันได้ของเลือด หรือ Blood Cross-Matching นับเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เนื่องจากเป็นเรื่องชี้เป็นชี้ตายของชีวิตเลยทีเดียว ในขั้นตอนที่ต้องทดสอบในหลอดทดลองซึ่งส่วนมากจะใช้หลอดทดลองขนาด 10x75 mm หรือไม่ก็ 12x75 mm และทำการอุ่นหรือ incubate ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ในขั้นตอนนี้เองงานธนาคารเลือด Blood bank จะต้องใช้เครื่องอุ่นสารในหลอดทดลองซึ่งอาจจะใช้แร๊ควางหลอดทดลองลงในอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ หรือ Water bath ก็ได้ แต่วิธีนี้มันต้องใช้พื้นที่วางเครื่องและมีความชื้นในระบบการทดสอบสูงมาก ปัจจุบันจึงมีเครื่องอุ่นสารในหลอดทดลองแบบแห้งด้วยบล๊อคอลูมิเนียมออกมาให้ใช้ในกรณีนี้ซึ่งอาจจะถูกเรียกว่า Dry Bath incubator หรือ Dry Block incubator หรือ Heat Block incubator Test tube incubator ก็สุดแล้วแต่ โดยเครื่องแบบนี้จะให้ความหร้อนผ่านบล๊อคอลูมิเนียมที่มีหลุมไว้เสียบหลอดทดลองและควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ เพื่อควบคุมอุณหภูมิในหลอดทดลองให้คงที่ตามที่เงื่อนไขการทดลองกำหนด โดยเครื่อง Dry bath จะดีหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับว่ามันสามารถควบคุมอุณหภูมิได้คงที่ขนาดไหน ตรงกับวัตถุประสงค์การใช้งานของเราหรือเปล่า

ระบบระบบธนาคารเลือด ประกอบด้วย 2 ระบบงานย่อย ดังนี้


  1. BD (Blood Donor Management) คือ ระบบการบริหารจัดการผู้บริจาคเลือดและส่วนประกอบเลือด ซึ่งประกอบด้วยระบบงานย่อยอีกหลายส่วน อาทิเช่น การลงทะเบียนผู้บริจาคเลือด กระบวนการบริหารจัดการผู้บริจาคเลือดและส่วนประกอบเลือด (ทั้งในและนอกสถานที่) กระบวนการเตรียมเลือดและส่วนประกอบเลือด กระบวนการคัดกรองผู้บริจาคเลือดและส่วนประกอบเลือด กระบวนการกำจัดเลือดและส่วนประกอบเลือด ตลอดจนกระบวนการจัดการคลังเลือดและส่วนประกอบเลือด
  2. BT (Blood Transfusion Management) คือ ระบบการจ่ายเลือดให้ผู้ป่วย เพื่อใช้สำหรับการรักษาโรค การผ่าตัด หรือการผู้ป่วยที่มีภาวะต่างๆ เช่น เสียเลือดจากอุบัติเหตุ มีภาวะซีด โลหิตจางเรื้อรัง ธาลัสซีเมีย และการรักษาหลายๆอย่างในปัจจุบันนี้ (เช่น การปลูกถ่ายไขกระดูก) เป็นต้น นอกจากนี้ยังรวมถึงการคิดค่าบริการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการใช้โลหิตในการรักษาตามคำสั่งแพทย์หรือการให้สิทธิในการลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลในเงื่อนไขต่างๆที่กำหนด
           ทั้งนี้ ระบบงานย่อยต่างๆนี้ สามารถตอบสนองการบริการตั้งแต่ การลงทะเบียนผู้บริจาค การเจาะเลือดและอื่นๆ ไปจนกระทั่งการจ่ายเลือดและส่วนประกอบเลือดที่ผ่านการคัดกรองว่าปลอดภัยแล้วไปใช้ในการรักษาผู้ป่วย รวมถึงนำไปพัฒนางานและใช้ในการวิจัยเชิงลึกด้วย

ความรู้เกี่ยวกับระบบงาน Blood Bankระบบงานการจัดการธนาคารเลือด (Blood Bank System) คืออะไร
          คือ ระบบการบริหารจัดการเลือดและส่วนประกอบเลือดที่ได้รับการบริจาคจากผู้บริจาค รวมถึงการบริจาคเลือดให้ตนเอง การบริจาคทดแทน การตรวจเลือดเพื่อทดสอบผลซ้ำหลังการบริจาคครั้งก่อน และการรับบริจาคเลือดนอกสถานที่
          นอกจากข้างต้นแล้ว ยังเกี่ยวข้องกับกระบวนการให้เลือดและส่วนประกอบเลือดกับผู้ป่วยเพื่อใช้ในการรักษาและผ่าตัด
ระบบปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับระบบธนาคารเลือด
          ระบบปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับระบบธนาคารเลือด คือ ระบบบริหารจัดการการจองเลือด ซึ่งเป็นระบบที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับระบบงานต่างๆ ในโรงพยาบาล เช่น ระบบห้องปฏิบัติการ ระบบผู้ป่วยใน ระบบการบริหารจัดการห้องผ่าตัด และระบบการจัดการผู้ป่วยฉุกเฉิน นอกจากนี้ ยังมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับระบบการเงินผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในอีกด้วย
มารู้จักระบบงานการจัดการธนาคารเลือดกันเถอะ
          เนื่องจากความต้องการใช้เลือดในปัจจุบันของโรงพยาบาลศิริราชมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การส่งเสริมให้มีผู้บริจาคเลือดที่ปลอดภัย พร้อมใจกันบริจาคเลือดให้ผู้ป่วยจึงเป็นสิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง มิฉะนั้นอาจไม่มีเลือดให้ผู้ป่วยเพื่อทำการรักษาอย่างต่อเนื่องเพียงพอ จึงจะเห็นได้ว่า หากมีผู้เข้ารับการบริจาคหรือขอรับการบริการต่างๆของธนาคารเลือดเป็นจำนวนมากขึ้นนั้น ย่อมทำให้เกิดภาระงานที่มากขึ้นของเจ้าหน้าที่ในธนาคารเลือดเช่นเดียวกัน ดังนั้นระบบการบริหารจัดการธนาคารเลือดจึงจำเป็นต้องรองรับความต้องการและมีการจัดการข้อมูลได้เป็นอย่างดี เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถให้บริการผู้บริจาคได้อย่างทันท่วงทีและข้อมูลมีความถูกต้อง
          ถึงแม้ว่าในปัจจุบัน โรงพยาบาลศิริราชจะมีระบบการบริหารจัดการธนาคารเลือดอยู่แล้ว แต่ก็ยังขาดการเชื่อมโยงระบบงานธนาคารเลือดกับระบบงานหลักอื่นๆ ของโรงพยาบาลอีกส่วนหนึ่ง ดังนั้น เพื่อให้มีการบริหารด้านการรับบริจาคเลือดและส่วนประกอบเลือดภายในโรงพยาบาลและข้อมูลต่างๆ มีการเชื่อมโยงถึงกัน และตอบสนองต่อการทำงานของโรงพยาบาล อีกทั้งยังทำให้การบริการกับผู้ป่วยสามารถทำได้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น